Förstudie

Patienter, närstående, representanter från försäkringskassan, arbetsförmedlingen, sjukvård, politik och näringsliv skapade genom 7 stycken designworkshops och dialogmöten en gemensam vision och en konkret verksamhetsmodell av en framtidens Kraftens hus.

Här kan du läsa om våra utgångspunkter och principer i denna process:

Vår mission – Lära genom att göra

Vi vill vara drivande utvecklare av kunskap och förmågor som är central för att interagera relevanta resurser för de cancerberörda. Vi vill förstå systemet bättre genom att försöka förändra det. Vi försöker hitta svar på dess frågar:

· Hur utvecklar vi idéer som har både emotionell och funktionell mening för personer som är berörda av cancer?

· Hur kan vi integrera resurser som kan hjälpa cancerdrabbade till återvunnen fysisk och psykisk hälsa, samt vara till stöd för andra som berörs av den cancerdrabbades livshändelse. 

· Hur utvecklas en hållbar verksamhetsmodell för en organisatorisk innovation som svarar upp mot de cancerberördas behov

Vår utgångspunkt – Livshändelse-perspektivet

 

Med ett livhändelseperspektiv tas den enskildes behov och resa genom ”systemet” som utgångspunkt. Det är det naturliga perspektivet för den cancerdrabbade, men för den enskilda personen kan det upplevas orimligt och tungt att själv behöva reda ut och samordna de offentliga aktörernas interaktion. Det är ett fruktbart perspektiv att se situationens hela komplexitet. Genom detta identifieras dels bristfällig koordinering mellan aktörer som är viktiga för den berörde, men livshändelseperspektivet erbjuder också möjlighet att se nya lösningar och nya aktörer som kan bidra.

Vårt arbetssätt – Tjänstedesign för organisatorisk innovation

 

Genom workshops med patienter och närstående, representanter från olika huvudmän och aktörer i rummet skapar vi förutsättningar för att gå in med öppet sinne där vi gemensamt kan ifrågasätta den rådande ordningen, omformulera vår tro på vad som är möjligt och omdefiniera lösningar och ansatser kring hur cancerberördas behov kan tillfredsställas. Vi jobbar i en iterativ designprocess där vi gemensamt utgår från den cancerdrabbade och andra personer som berörs av dennes livshändelse. De användarcentrerade designmetoderna har bidragit till att skapa engagemang och delaktighet i frågan kring hur flera aktörer kan bidra på olika vis. Genom att utgå från ett användarperspektiv med syfte att transformera systemet både förutsätts och medför det att regelverk, traditioner och status utmanas, och att relevansen i dessa måste prövas.

Viktiga principer:

 

  • Livshändelseperspektiv
  • Tjänstedesign
  • Organisatorisk innovation – utforskande på okänd terräng
  • Tar sikte på organisatoriska mellanrum
  • Förstå systemet bättre genom att försöka förändra det
  • Positiv och möjlighetsinriktad ansats
  • Hållbar verksamhetsmodell

Här kan du läsa mer om förstudie Kraften hus och ladda ned rapporten.